Kamppissaitti-palvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä yleiset sopimusehdot sisältävät JHD productions Oy:n (jäljempänä "Kamppissaitti") Kamppissaitti.fi-julkaisujärjestelmän (jäljempänä "Palvelu") rajoitettua käyttöä koskevat ehdot, joiden mukaisesti Kamppissaitti tarjoaa palvelua Asiakkailleen. Asiakkaalla tarkoitetaan fyysistä henkilöä tai yritystä tai julkisen sektorin toimipaikkaa, jolle palvelun rajoitettu käyttöoikeus on luovutettu erillisen kirjallisen tai sähköisen sopimuksen perusteella tai muutoin, jolloin asiakas palvelua käyttämällä hyväksyy ehdot itseään sitoviksi. Asiakas vakuuttaa perehtyneensä näihin ehtoihin ja hyväksyvänsä ne ja sitoutuu noudattamaan niitä. Nämä ehdot astuvat voimaan 20.6.2012 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2. Palvelu

Kamppissaitti-julkaisujärjestelmä on sähköinen palvelu, jonka tarkoituksena on tarjota Asiakkaan käyttöön erilaisia sähköisen viestinnän työkaluja.

3. Palvelun toimittaminen

Sopimus syntyy, kun Kamppissaitin asiakkaalle antama tarjous vahvistetaan hyväksytyksi . Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse. Kamppissaitti toimittaa asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan palvelun käyttöä varten. Kamppissaitti toimittaa palvelun sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä.

Asiakkaan on tarkistettava palvelu välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas ole kirjallisesti reklamoinut Kamppissaitille havaituista virheistä kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Toimitus katsotaan reklamaatiosta huolimatta hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 8 mukaista virhettä.

Asiakkaalla on mahdollisuus laajentaa sopimuksensa piiriin kuuluvia ominaisuuksia pyytämällä tarjousta lisäominaisuuksista Kamppissaitilta.

4. Palvelun tuottaminen

Kamppissaitilla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä tehdä palvelun tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Kamppissaitti ei vastaa muutoksen Asiakkaalle aiheuttamista kustannuksista.

5. Palvelun käyttöoikeus

Kamppissaitti myöntää Asiakkaalle näiden ehtojen mukaisen käyttöoikeuden palveluun. Palvelun tietokannan ja ohjelmiston käyttöoikeuden luovutus ei sisällä omistus- tai immateriaalioikeuksien luovutusta.

6. Käyttöoikeuden rajoitukset

Palvelun tietokantaa ja ohjelmistoa saa käyttää vain ehtojen mukaisen käyttöoikeuden mukaisesti.

Kamppissaitilla on oikeus erilaisin tarkistusmenetelmin valvoa sopimuksen mukaista käyttöä. Mikäli tarkistusmenettelyn kautta tai muutoin todetaan väärinkäyttöä, on Asiakas velvollinen korvaamaan Kamppissaitille aiheutuneet vahingot ja palvelun käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn. Tämä ei kuitenkaan rajoita Kamppissaitin oikeutta muuhun korvaukseen.

Asiakas vastaa kaikista viranomaisten ja muiden kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat näiden ehtojen vastaisesta palvelun tietokannan ja ohjelmiston käytöstä.

7. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Asiakas vastaa henkilökohtaisesti palvelun käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä kaikesta niillä tapahtuvasta käytöstä. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta käyttäjätunnustaan ja/tai salasanaansa kolmannelle osapuolelle. Palvelun väärinkäytön estämiseksi Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Kamppissaitille välittömästi, mikäli Asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen kolmannen osapuolen haltuun.

Asiakas vastaa hallussaan olevien palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista, sekä vastaa siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse palvelun toimintaa tai televerkon liikennettä ja ovat yhteensopivia Palvelun kanssa.

Asiakas vastaa omasta aineistostaan ja sen laillisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan tuottama aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Kamppissaitilla ei ole oikeutta eikä mahdollisuuksia valvoa asiakkaan ja tämän loppuasiakkaan toiminnan tai aineiston laillisuutta ja hyvän tavan mukaisuutta.
Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, mukaan lukien muun muassa seuraavat toimet:

Kamppissaitti varaa oikeuden poistaa välittömästi ja ilman etukäteisilmoitusta kaiken materiaalin, joka rikkoo sopimusehtoja.

Asiakas sitoutuu allekirjoittamisellaan tai ehtojen sähköisellä hyväksynnällään noudattamaan ehtoja.

8. Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa ehdoissa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun käyttämiseen.

Kamppissaitilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelun tuottaminen, mikäli se on tarpeen palvelun teknisten tai ohjelmistollisten parannus- ja muutostöiden tekemiseksi tai palvelun tuottamiseen tarvittavan muun verkon tai laitteen rakennus- ja kunnossapitotyötä varten. Kamppissaitti pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja että siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Kamppissaitti ilmoittaa keskeytyksestä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan.

Kamppissaitti varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

9. Sopimuskaudet ja irtisanominen

Nämä ehdot ja myönnetty käyttöoikeus ovat voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Sopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Halutessaan kaventaa sopimuksen piiriin kuuluvia ominaisuuksia, tulee asikkaan ottaa puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä Kamppissaittiin.

10. Sopimuksen purkaminen

Sopimus voidaan purkaa kirjallisesti välittömin vaikutuksin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta seuraavissa tapauksissa:

Asiakas ja Kamppissaitti vastaavat kaikista ehtojen mukaisista vastuista ja velvoitteista sopimuksen voimassaolon päättymiseen saakka. Asiakkaan käyttöoikeus palveluun päättyy sopimuksen voimassaolon päättyessä.

11. Maksut ja laskutus

Asiakas maksaa Kamppissaitille palvelusta erikseen hyväksytyn tarjouksen mukaisesti Kamppissaitin määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksut tulee maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Kamppissaitilla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien.

Asiakas vastaa palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta Kamppissaitille siinäkin tapauksessa, että joku kolmas osapuoli on käyttänyt palvelua, ellei Asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti ja että oikeudeton käyttö on käynyt mahdolliseksi Kamppissaitin tuottamuksen johdosta.

Kamppissaitilla on oikeus estää Asiakkaan pääsy palveluun, jos Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä saatavaa neljäntoista (14) päivän kuluessa maksukehotuksen tiedoksisaamisesta. Tämä ei vapauta Asiakasta tämän sopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta sopimuksen voimassaolon ajalta.

12. Immateriaalioikeudet

Palvelusta tai sen sisältämistä tiedoista ei saa poistaa tai muuttaa tekijänoikeusmerkintöjä tai merkintöjä omistusoikeudesta tai muista immateriaalioikeuksista.
Kamppissaitti ei vastaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että palvelua käytetään yhdessä kolmannen osapuolen toimittaman tai Asiakkaan tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa tai vastoin Kamppissaitin antamia ohjeita.

13. Vastuu virheistä ja vahinkojen korvaaminen

Kamppissaitti ei takaa palvelun virheettömyyttä. Kamppissaitti ei vastaa palvelussa tai sen sisältämissä tiedoissa olevien mahdollisten virheiden tai puutteiden aiheuttamista vahingoista.

Kamppissaitti ei korvaa Asiakkaalle aiheutuneita välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä vahinkoja, joita Kamppissaitti ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Kamppissaitti ei myöskään korvaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Kamppissaitista riippumattomista syistä aiheutuvia vahinkoja. Kamppissaitilla ei ole korvausvelvollisuutta palvelun tuottamisen tilapäisistä keskeytymisistä aiheutuneista vahingoista.

Vahingonkorvausta on vaadittava Kamppissaitilta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.
Jos Asiakas liittää palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Asiakas on velvollinen korvaamaan Kamppissaitille aiheutuneet mahdolliset vahingot sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

14. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvollisuudestaan, jos sopimusvelvoitteen rikkominen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään seikkaa, joka tapahtuu sopimuksen solmimisen jälkeen, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää tai viivästyttää sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai tekee ne kohtuuttoman vaikeiksi, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi lakko, sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisten suorittama pakko-otto julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen taikka muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä esteen ilmaantumisesta ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti sopimusvelvoitteen täyttämisen siirtymisestä samoin kuin sen päättymisestä.

15. Muut ehdot

Kamppissaitilla on oikeus lähettää tiedotteita olennaisista muutoksista palvelussa palvelun käyttäjäksi rekisteröityneelle Asiakkaalle sähköpostilla. Kamppissaitilla on oikeus käyttää omassa toiminnassaan asiakkaan yhteystietoja markkinointiin, ellei asiakas erikseen tätä kiellä. Pyyntö lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info (at) kamppissaitti.fi. Kamppissaitti ei luovuta Asiakaidensa yhteystietoja kolmansille osapuolille.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen: Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöön ja näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen ratkaistaan erimielisyydet Espoon käräjäoikeudessa.

Sopimuksen siirtäminen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Kamppissaitin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kamppissaitilla on kuitenkin oikeus ilman asiakkaan suostumusta siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Kamppissaitilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

Yleisten sopimusehtojen voimassaolo. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kamppissaitti pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista ehdoista kohtuullisessa ajassa ennen niiden voimaantuloa Palvelun käyttöliittymässä, Kamppissaitti www-sivuilla tai muutoin asiakastiedottein.

Asiakkaan tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa ehtojen muuttumisesta ilmoittaa Kamppissaitille, mikäli hän ei hyväksy ehtojen muuttumista, ja irtisanoa palvelua koskeva sopimus, tai muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehtojen muutoksen itseään sitovaksi.